Skip to content

Czteromiesieczny, zawierajacy gatifloksacyne schemat leczenia gruzlicy AD 2

5 miesięcy ago

425 words

Griforynolony czwartej generacji, gatifloksacyna i moksyfloksacyna, wykazały działanie prątkobójcze, które jest lepsze niż działanie ofloksacyny in vitro5 i in vivo, a środki te mogą skrócić czas leczenia. Gatifloxacin został wybrany do tego badania na podstawie jego profilu aktywności bakteriobójczej, kosztów i statusu gatunkowego. Przeprowadziliśmy badanie fazy 3, które oceniało skuteczność i bezpieczeństwo 4-miesięcznego schematu zawierającego gatifloksacynę, w porównaniu ze standardowym 6-miesięcznym schematem, w leczeniu wrażliwej na ryfampinę gruźlicy płuc. Metody
Badana populacja
Pacjenci byli rekrutowani z miast w pięciu krajach Afryki Subsaharyjskiej: Cotonou w Beninie, Konakry w Gwinei, Nairobi w Kenii, Dakar w Senegalu i Durban w RPA. Kwalifikujący się pacjenci mieli 18 do 65 lat, z nowo zdiagnozowaną, potwierdzoną mikrobiologicznie gruźlicą płuc, określoną przez obecność prątków kwasoopornych w dwóch k olejnych rozmazach plwociny; wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Głównymi kryteriami wykluczenia były: historia leczenia gruźlicy w ciągu ostatnich 3 lat, historia cukrzycy insulinozależnej lub insulinoniezależnej wymagająca leczenia (ze względu na potencjalną nierównowagę glikemiczną u osób z gruźlicą), współistniejące zakażenie wymagające dodatkowych leków przeciwwirusowych. leczenie infekcyjne i zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) w stadium 3 choroby Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (chyba, że utrata> 10% masy ciała była jedynym kryterium) lub choroba w stadium 4. Pełna lista kryteriów wykluczenia znajduje się w protokole badania, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Projekt badania
Była to randomizowana, otwarta, bezinwazyjna, wieloośrodkowa, kontrolowana próba z zagnieżdżonym badaniem farmakokinetycznym i farmakokinetyczno-farmakodynamicznym. 10 Pacjenci zostali l osowo przypisani, w stosunku 1: z warstwą według kraju, do schematu zawierającego gatifloksacynę. (grupa eksperymentalna) lub 6-miesięczne standardowe leczenie (grupa kontrolna) .11
Reżim kontrolny składał się z izoniazydu, ryfampicyny, pyrazinamidu i ethambutolu podczas intensywnej fazy leczenia (2 miesiące), a następnie izoniazydu i rifampiny w fazie kontynuacji (4 miesiące). Dawkowanie izoniazydu, ryfampicyny, pirazynamidu i ethambutolu zgodnie z wytycznymi WHO.11 W trybie eksperymentalnym, gatyfloksacyna (400 mg raz na dobę, niezależnie od masy ciała [standardowa dawka w leczeniu zakażeń]) została zastąpiona ethambutolem w fazie intensywnej (2 miesiące) i był utrzymywany wraz z izoniazydem i ryfampiną w fazie kontynuacji (2 miesiące) .10 (Szczegółowe informacje na temat schematów leczenia, patrz punkt S2 w Dodatku uzupełniającym, dostępny w.) Stałe tabletki złożone z izoniazydu-rifampiny, izoniazyd-rifampin-pirazynamid lub izoniazyd-rifampi n-pirazynamamid-ethambutol zostały wyprodukowane i dostarczone przez Lupine Pharmaceuticals (Mumbai, Indie) zgodnie z międzynarodowymi standardami praktyki wytwarzania [podobne: procedury w gabinecie stomatologicznym, body allegro, balsam kapucyński ulotka ]

0 thoughts on “Czteromiesieczny, zawierajacy gatifloksacyne schemat leczenia gruzlicy AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: balsam kapucyński ulotka body allegro procedury w gabinecie stomatologicznym