Skip to content

Pembrolizumab do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca cd 7

6 miesięcy ago

483 words

Wskaźnik odpowiedzi dla pacjentów z odsetkiem co najmniej 50% wynosił 42,3%, gdy uwzględniono osoby bez choroby, które można było zmierzyć na początku badania. Niewielką różnicę w odsetku odpowiedzi zaobserwowano zgodnie z dawką, harmonogramem lub paleniem (Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym). Po połączeniu danych z grup treningowych i walidacyjnych post hoc, ocena według kwartylu sugerowała, że wyższy wynik procentowy był związany z wyższym odsetkiem odpowiedzi w grupie z odsetkiem od do 49% i grupą z wynikiem co najmniej 50% (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Oszacowana częstość występowania PD-L1
Spośród 1143 badanych pacjentów 824 miało próbki, które można było ocenić w badaniu klinicznym, z przewagą 23,2% pacjentów z odsetkiem co najmniej 50%, 37,6% z wynikiem do 49%, oraz 39,2% z wynikiem mniejszym niż 1% w badaniu klinicznym. Częstość występowania odsetka proporcji co najmniej 50% wynosiła 24,9% wśród wcześniej nieleczonych pacjentów i 22,7% wśród wcześniej leczonych pacjentów (tabela S9 w dodatkowym dodatku). Wśród leczonych pacjentów nie było wyraźnej różnicy w wybarwieniu PD-L1 zgodnie ze stanem mutacji genu kodującego receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), podczas gdy numerycznie wyższy odsetek pacjentów z mutacjami KRAS miał zwiększone wybarwienie PD-L1 (Tabela S10 w Dodatek dodatkowy). Było zbyt mało pacjentów z rearanżacją ALK, aby wyciągnąć wnioski.
Wzdłużne wyniki na podstawie barwienia PD-L1
Rycina 3. Rycina 3. Przeżycie bez progresji. Przedstawiono szacunki Kaplana-Meiera dotyczące przeżycia wolnego od progresji według odsetka wyników (PS) – odsetka komórek nowotworowych z błoniastym wybarwianiem PD-L1 – dla 356 pacjentów podczas treningu i grupy walidacyjne, które miały skrawki, które zostały podzielone na segmenty w ciągu 6 miesięcy przed wybarwianiem (Panel A), w tym 294 uprzednio leczonych pacjentów (Panel B) i 62 wcześniej nieleczonych pacjentów (Panel C).
Rycina 4. Rycina 4. Całkowity czas przeżycia. Pokazano szacunkowe wartości Kaplana-Meiera dotyczące całkowitego przeżycia według odsetka dla 356 pacjentów w grupach treningowych i walidacyjnych, którzy mieli skrawki podzielone na 6 miesięcy przed wybarwianiem (Panel A), w tym 294 wcześniej leczonych pacjentów (Panel B) i 62 wcześniej nieleczonych pacjentów (Panel C).
Średni czas przeżycia bez progresji u pacjentów z odsetkiem co najmniej 50% wynosił 6,3 miesiąca (95% CI, 2,9 do 12,5) dla wszystkich pacjentów, 6,1 miesięcy (95% CI, 2,1 do 12,5) dla wcześniej leczonych pacjentów, a 12,5 miesiące (95% CI, 2,4 do 12,5) dla wcześniej nieleczonych pacjentów (ryc. 3). Średni całkowity czas przeżycia pacjentów z odsetkiem co najmniej 50% nie został osiągnięty w całej populacji (95% CI, 13,7 miesiąca, aby nie osiągnąć), u wcześniej leczonych pacjentów (95% CI, 9,3 do nieosiągnięcia), a wcześniej nieleczeni pacjenci (95% CI, nie osiągnięto, aby nie doszło) (ryc. 4). Bez progresji i przeżycia całkowitego były krótsze u pacjentów, u których odsetek punktów wynosił od do 49% lub wynik mniejszy niż 1% niż u osób z wynikiem co najmniej 50% (ryc. 3 i ryc. 4)
[hasła pokrewne: podrażnienie nerwu błędnego, wlewy doodbytnicze, niemiarowość zatokowa ]

0 thoughts on “Pembrolizumab do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca cd 7”

Powiązane tematy z artykułem: niemiarowość zatokowa podrażnienie nerwu błędnego wlewy doodbytnicze