Skip to content

Pembrolizumab do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca cd 5

6 miesięcy ago

499 words

Rejestracja i przypisanie do grupy szkoleniowej i grupy walidacyjnej. Status PD-L1 kwalifikowalności określono za pomocą klonu przeciwciało anty-PD-L1 22C3 i prototypowy test immunohistochemiczny. Spośród 1143 pacjentów poddanych badaniom przesiewowym, niezależnie od odstępu między cięciem ślizgowym a barwieniem, 824 pacjentów miało próbki guza, które można było ocenić za pomocą testu klinicznego, w którym zastosowano to samo przeciwciało 22C3. W grupie treningowej wyłączenie PD-L1 wybrano z populacji, która obejmowała pacjentów z mierzalną chorobą zgodnie z kryteriami odpowiedzi immunologicznej na podstawie przeglądu badacza i których guzy można było ocenić na podstawie testu klinicznego; 146 pacjentów włączono do tej populacji selekcji odcięcia. Kiedy odpowiedź została oceniona zgodnie z Kryteriami Oceny Odpowiedzi w Stałych Guzach (RECIST) przez centralną recenzję, włączono 129 pacjentów. Jeden pacjent, który nie spełniał wszystkich wymagań w momencie wyboru odcięcia, spełnił wszystkie wymagania kwalifikacyjne w momencie blokady danych w dniu 29 sierpnia 2014 r. W grupie walidacyjnej populację ocenianą przez biomarker obejmowali pacjenci, u których choroba mogła być oceniane na podstawie oceny centralnej na początku badania i którzy mieli skrawki, które podzielono na pół w ciągu 6 miesięcy przed wybarwianiem i dla których można przypisać procent punktów. Liczba pacjentów ze skrawkami podzielonymi w ciągu 6 miesięcy przed wybarwieniem i oceniana w badaniu klinicznym na podstawie tkanki nowotworowej wynosiła 136 w grupie szkoleniowej i 220 w grupie walidacyjnej. Od maja 2012 r. Do lutego 2014 r. Łącznie 495 pacjentów otrzymało co najmniej dawkę pembrolizumabu (ryc. 2). Charakterystyka kliniczna pacjentów była typowa dla osób z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (tabela S2 w dodatkowym dodatku). W momencie odcięcia danych mediana okresu obserwacji wynosiła 10,9 miesiąca (zakres od 5,2 do 27,5), a 115 pacjentów (23,2%) nadal otrzymywało leczenie.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 1. Tabela 1. Zdarzenia niepożądane u 495 pacjentów w leczonej populacji. Działania niepożądane związane z leczeniem wystąpiły u 351 pacjentów (70,9%), bez wyraźnej różnicy w zależności od dawki lub schematu (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były zmęczenie, świąd i zmniejszony apetyt (tab. 1). Zdarzenia niepożądane w stopniu 3. lub wyższym odnotowano u 47 z 495 pacjentów (9,5%). Jedynymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem o charakterze zapalnym lub immunologicznym, które wystąpiły u więcej niż 2% pacjentów były reakcje związane z infuzją (u 15 pacjentów [3,0%]), niedoczynność tarczycy (u 34 pacjentów [6,9%]), i zapalenie płuc (u 18 pacjentów [3,6%]). Jedna reakcja na wlew doprowadziła do przerwania leczenia. Wszystkim pacjentom z niedoczynnością tarczycy skutecznie leczono terapię medyczną. Zapalenie płuc o stopniu 3. lub większym stwierdzono u 9 pacjentów (1,8%), w tym u (0,2%) zmarło. W czasie tej analizy trwały 2 przypadki zapalenia płuc (zarówno stopnia 1, jak i 2).
Ogólna skuteczność
Ogólny odsetek odpowiedzi wynosił 19,4% (przedział ufności 95% [CI], 16,0 do 23,2), który obejmował wskaźnik odpowiedzi 18,0% (95% CI, 14,4 do 22,2) u 394 uprzednio leczonych pacjentów i 24,8% (95% CI, 16,7 do 34,3) u 101 wcześniej nieleczonych pacjentów
[podobne: deprexolet opinie, wlewy doodbytnicze, balsam kapucyński ulotka ]

0 thoughts on “Pembrolizumab do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca cd 5”

Powiązane tematy z artykułem: balsam kapucyński ulotka deprexolet opinie wlewy doodbytnicze