Skip to content

Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran..

7 miesięcy ago

468 words

Dla wszystkich pacjentów z całkowitym odwróceniem wartości 100% zastosowano w dalszych obliczeniach. Górną granicę prawidłowego zakresu obliczono w centralnym laboratorium jako średnią . 2 SD wszystkich wartości wyjściowych zmierzonych u zdrowych ochotników. 6-8 Wybrano rozcieńczony czas trombiny i czas krzepnięcia ekaryny, ponieważ są one silnie skorelowane ze stężeniami niezwiązanego dabigatranu (tj. dabigatranu i jego koniugatów, które nie wiążą się z białkami osocza lub idarucyzumabem) .8 Opis tych testów znajduje się w dodatkowym dodatku (dostępnym na stronie). W centralnych laboratoriach mierzono czas trombiny, czas częściowej tromboplastyny i stężenia całkowitego i niezwiązanego dabigatranu i idarucyzumabu. Stężenia dabigatranu w osoczu oznaczano za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas 8 i stężenia idarucyzumabu w osoczu za pomocą testu immunoenzymatycznego.6 Dodatkowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentów, którzy mieli pełną normalizację rozcieńczonej trombiny. czas krzepnięcia w czasie lub ekstrakcji w ciągu pierwszych 4 godzin i zmniejszenie stężenia niezwiązanego dabigatranu.
Wyniki kliniczne, oceniane przez leczących klinicystów, były drugorzędowymi punktami końcowymi. U pacjentów z grupy A stopień krwawienia i stabilność hemodynamiczną oceniano po 10 i 30 minutach oraz po 1, 2, 4, 12 i 24 godzinach po drugiej infuzji lub gdy uznano to za właściwe. Stopień nasilenia krwawienia został sklasyfikowany przy użyciu Międzynarodowego Towarzystwa ds. Zakrzepicy i Hemostazy10 oraz Globalnego Wykorzystania Strategii w Skalach Otoczkowych Niedoczynności Tętnic (GUSTO) 11 (Tabele S1 i Wynik pacjentów z krwotokiem wewnątrzczaszkowym oceniano przez porównanie punktacji podstawowej w zmodyfikowanej skali Rankina12,13 (tabela S3 w dodatkowym dodatku) z wynikiem 90 dni. U pacjentów z grupy B hemostaza podczas interwencji została sklasyfikowana przez lekarza jako normalna lub łagodna, umiarkowana lub poważnie nieprawidłowa. Zdarzenia niepożądane kodowano zgodnie ze Słownikiem medycznym dla działań regulacyjnych, wersja 17.1. Wszelkie podejrzewane zdarzenia zakrzepowe lub zgony, które wystąpiły od czasu infuzji idarucyzumabu do 90 dni po infuzji, zostały uznane przez niezależną komisję. Zgony sklasyfikowano jako pochodzące z naczyń krwionośnych (w tym krwawienie) lub nie zawierające naczyń krwionośnych.
Analiza statystyczna
Maksymalne procentowe odwrócenie obliczono dla pacjentów, u których przed leczeniem rozcieńczono czasy trombiny lub czasy krzepnięcia ekaryny powyżej górnej granicy prawidłowego zakresu, z zastosowaniem statystyki opisowej z przedziałami ufności lub percentylami, stosownie do przypadku. Pomiary czasu krzepnięcia przekraczające maksymalny mierzalny zakres były imputowane przy użyciu maksymalnego mierzalnego czasu krzepnięcia wynoszącego 500 sekund tylko wtedy, gdy imputacja była zgodna z towarzyszącymi wynikami innych testów krzepnięcia i niezwiązanych stężeń dabigatranu.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna pacjentów. Od czerwca 2014 r. Do lutego 2015 r. Ogółem 90 pacjentów (51 pacjentów w grupie A i 39 w grupie B) zostało zapisanych na 184 stanowiska w 35 krajach
[podobne: wlewy doodbytnicze, niemiarowość zatokowa, gałki propolisowe ]

0 thoughts on “Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran..”

  1. Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran.

7 miesięcy ago

466 words

Prezentujemy wyniki z pierwszych 90 pacjentów włączonych do badania efektów odwrócenia idarucyzumabu na aktywny dabigatran (RE-VERSE AD). Metody
Projekt badania i nadzór
W tym trwającym, wieloośrodkowym, prospektywnym badaniu kohortowym planujemy rekrutować do 300 pacjentów w ponad 400 ośrodkach w 38 krajach. Komitet sterujący złożony z członków ze środowiska akademickiego i sponsora (Boehringer Ingelheim) ponosi ostateczną odpowiedzialność za projekt i przeprowadzenie badania. Protokół badania, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zatwierdzony przez wszystkie odpowiednie komisje opiniodawcze instytucji. Wszyscy autorzy napisali wszystkie szkice manuskryptu, podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji i zapewnili kompletność danych, dokładność analiz oraz wierność tego raportu do protokołu badania.
Pacjenci
Badanie obejmowało dwie grupy osób dorosłych, w wieku 18 lat lub starszych, które przyjmowały dabigatran. Pacjenci w grupie A byli osobami z jawnym, niekontrolowanym lub zagrażającym życiu krwawieniem, które zostało ocenione przez klinicystę, aby wymagał środka odwracającego. Continue reading Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran.

0 thoughts on “Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran.”

Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran

7 miesięcy ago

514 words

Nie ma swoistych środków odwracających dla doustnych antykoagulantów zawierających antagonistów witaminy K. Opracowano Idarucizumab, fragment przeciwciała, w celu odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dabigatranu. Metody
Podjęliśmy to prospektywne badanie kohortowe w celu określenia bezpieczeństwa 5 g dożylnej idarucyzumabu i jego zdolności do odwrócenia działania przeciwzakrzepowego dabigatranu u pacjentów z ciężkim krwawieniem (grupa A) lub wymagającym pilnej procedury (grupa B). Pierwszorzędowym punktem końcowym było maksymalne procentowe odwrócenie działania przeciwzakrzepowego dabigatranu w ciągu 4 godzin po podaniu idarucyzumabu, na podstawie oznaczenia w centralnym laboratorium rozcieńczonego czasu trombiny lub czasu krzepnięcia ekaryny. Kluczowym drugorzędnym punktem końcowym było przywrócenie hemostazy.
Wyniki
Ta tymczasowa analiza objęła 90 pacjentów, którzy otrzymali idarucyzumab (51 pacjentów w grupie A i 39 w grupie B). Spośród 68 pacjentów z podwyższonym czasem rozcieńczonej trombiny i 81 z podwyższonym czasem krzepnięcia ekaryny na linii podstawowej, mediana maksymalnego odsetka odwrócenia wynosiła 100% (95% przedział ufności, 100 do 100). Continue reading Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran

0 thoughts on “Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran”

Powiązane tematy z artykułem: beata sadurska instagram debridat zawiesina lekarstwo na bielactwo