Skip to content

Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran cd..

5 miesięcy ago

495 words

Ponad 90% pacjentów otrzymywało dabigatran w celu zapobiegania udarowi w kontekście migotania przedsionków. Mediana wieku pacjentów wynosiła 76,5 roku, a średni klirens kreatyniny 58 ml na minutę (tabela 1). Stan 16 pacjentów w grupie A był niestabilny hemodynamicznie, a ci pacjenci mieli ciągłą utratę krwi przy wejściu do badania. W sumie 18 pacjentów w grupie A miało krwotok śródczaszkowy, 20 miało krwawienie z przewodu pokarmowego, 9 krwawienie z powodu urazu, a 11 miało inne przyczyny krwawienia. Wskazania do operacji ratunkowych u pacjentów z grupy B wymieniono w tabeli S4 w dodatkowym dodatku. Mediana czasu od ostatniej dawki dabigatranu, jak podali pacjenci, wynosiła 15,4 godziny. Kontynuacja
Wszyscy pacjenci otrzymali 5 g idarucyzumabu i byli obserwowani aż do śmierci lub przez co najmniej miesiąc, z wyjątkiem pacjenta, który cofnął świadomą zgodę i 1, który odmówił dalszej obserwacji i otrzymał opiekę paliatywną. Wśród 90 leczonych pacjentów, z wyłączeniem 3 z brakującymi informacjami, mediana czasu hospitalizacji (oparta tylko na datach, a nie czasach) wynosiła 8 dni kalendarzowych (zakres od 2 do 93).
Odwrócenie antykoagulacji
W momencie włączenia do badania 22 pacjentów miało rozcieńczone czasy trombiny, które następnie zostały określone w analizie laboratoryjnej w granicach normy; podobnie jak u 9 pacjentów (wszyscy mieli prawidłowy, rozcieńczony czas trombiny) stwierdzono prawidłowy czas krzepnięcia ekaryny. Pacjenci ci byli zapisani i otrzymywali idarucyzumab na podstawie kryteriów włączenia do badania, ale zostali wykluczeni z analizy skuteczności, ponieważ ich wyjściowe testy krzepnięcia mieściły się w normalnym zakresie. Dlatego też odwrócenie procentowe z idarucyzumabem ocenianym za pomocą testu czasu rozcieńczonej trombiny można było ustalić u 68 z 90 pacjentów (40 pacjentów w grupie A i 28 w grupie B), a odsetek odwrócenia oceniano za pomocą test na czas krzepnięcia ekaryny można było określić w 81 na 90 (47 w grupie A i 34 w grupie B).
Ryc. 1. Przebieg czasowy rozcieńczonego czasu trombiny i czas krzepnięcia ekaryny przed i po podaniu idarucyzumabu. Analiza obejmowała 51 pacjentów, którzy mieli poważne krwawienie (grupa A, panele A i C) i 39, którzy wymagali pilnej operacji lub interwencja (grupa B, panele B i D). Idarucyzumab podawano w dwóch infuzjach. Próbki krwi pobierano w punkcie wyjściowym, po pierwszej infuzji, w 10 do 30 minut po podaniu drugiej infuzji i po 1, 2, 4, 12 i 24 godzinach. Dane są przedstawiane jako wykresy boków i bokobrodów, w których górna i dolna część prostokątów wskazuje odpowiednio 75. i 25. percentyl; poziome linie w prostokątach wskazują na 50. percentyl; linie powyżej i poniżej prostokątów oznaczają odpowiednio 90. i 10. percentyl; a kropki powyżej i poniżej linii oznaczają odpowiednio 95. i 5. percentyl. Linie przerywane wskazują górną granicę normalnego zakresu dla testów.
Mediana maksymalnego odsetka odwrócenia u pacjentów w grupie A iu osób z grupy B wynosiła 100% (95% przedział ufności, od 100 do 100), co oceniono na podstawie rozcieńczonego czasu trombiny i czasu krzepnięcia ekaryny, a odwrócenie było widoczne w próbka pobrana po pierwszej infuzji (rysunek 1)
[przypisy: gałki propolisowe, abirateron, beata sadurska instagram ]

0 thoughts on “Idarucizumab do odwrócenia Dabigatran cd..”

Powiązane tematy z artykułem: abirateron beata sadurska instagram gałki propolisowe