Skip to content

Faza 2 Próba Guselkumab kontra Adalimumab w łuszczycy nazębnej cd 6

6 miesięcy ago

570 words

Wśród grup guselkumab nie było dowodów na związek pomiędzy dawką a częstością zdarzeń niepożądanych (tabela S2 w dodatku uzupełniającym). Częstość zdarzeń niepożądanych infekcji wynosiła 14% w grupie placebo, 20% w grupie guselkumab i 12% w grupie adalimumab. Odsetek pacjentów, u których przerwano podawanie badanego leku z powodu zdarzenia niepożądanego, ciężkiego zdarzenia niepożądanego lub ciężkiej infekcji, był niski do 16. tygodnia. Wszystkie poważne działania niepożądane, które miały miejsce w 16 tygodniu, były pojedynczymi zdarzeniami. Poważna infekcja wystąpiła u dwóch pacjentów w grupie 50 mg guselkumabu (zapalenie wyrostka robaczkowego u jednego pacjenta i ropień płuc u jednego pacjenta). Odsetek wstrzyknięć adalimumabu związanych z reakcją w miejscu wstrzyknięcia był wyższy niż odsetek wstrzyknięć placebo lub guselkumab związanych z reakcją w miejscu wstrzyknięcia (odpowiednio 6% w porównaniu z 1% i 1%).
Tygodnie 16 do 52
Między tygodniem 16 a 52 tygodniem odsetek pacjentów, u których przerwano badanie z powodu niepożądanego zdarzenia, był niski i podobny w grupach (tabela 3 i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Odsetek pacjentów z jednym lub większą liczbą zdarzeń niepożądanych do 52. tygodnia był nieco wyższy w grupie leczonej adalimumabem niż w grupie leczonej guselkumabem (61% vs. 49%). Wśród grup guselkumab nie było dowodów na związek pomiędzy dawką a częstością zdarzeń niepożądanych. Podobnie jak w okresie między 0 a 16 tygodniem, najczęściej zgłaszanym zdarzeniem niepożądanym w okresie między tygodniem 16 a 52 tygodniem było zakażenie, które zgłoszono u około 30% pacjentów. Nie zgłoszono żadnych dodatkowych poważnych zakażeń u pacjentów z grupami guselkumab w tym okresie, ale poważny przypadek zapalenia płuc został zgłoszony u pacjenta z grupy adalimumab. W trakcie badania nie odnotowano przypadków gruźlicy ani oportunistycznych zakażeń.
Jeden przypadek raka (śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy stopnia 3) został zgłoszony podczas badania u pacjenta, który przyjmował guselkumab (Tabela Między 16. a 52. tygodniem życia obserwowano poważne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe u trzech pacjentów przyjmujących guselkumab (jeden z grupy 5 mg i dwóch z grupy 100 mg), w tym jeden z powodu zawału mięśnia sercowego (Tabela 3). Tabela
W 52. tygodniu u ponad 6% pacjentów, którzy byli leczeni za pomocą guselkumabu, wystąpiło u 6% pacjentów z guselkumabem (15 z 240 pacjentów z próbkami surowicy, które można było ocenić); przeciwciała na ogół miały niskie miana (.1: 320) i nie neutralizowały. Żadne reakcje anafilaktyczne lub podobne do choroby w surowicy związane z podawaniem badanego leku nie wystąpiły w 52. tygodniu.
Dyskusja
Badanie to dostarcza kilku wglądów w patogenezę i terapeutycznych opcji dla łuszczycy. Korzyści obserwowane przy stosowaniu antagonistów TNF w leczeniu łuszczycy pokazały, że prozapalne cytokiny są skutecznymi celami w leczeniu łuszczycy. Lepsze zrozumienie patogenezy łuszczycy pozwala obecnie na selektywne kierowanie cytokinami, które jest specyficzne dla łuszczycy, podejście, które może przełożyć się na skuteczne leczenie łuszczycy, które ma mniejszy wpływ na normalną funkcję odpornościową niż obecne terapie.
Jednym z przykładów leku, który selektywnie celuje w cytokiny, jest ustekinumab, przeciwciało monoklonalne, które moduluje prozapalne szlaki Th1 i Th17 poprzez hamowanie zarówno interleukiny 12, jak i interleukiny 23; okazało się bezpiecznym i skutecznym leczeniem zarówno łuszczycy, jak i łuszczycowego zapalenia stawów.7,8,20-25 Interleukina-23 jest heterodimeryczną cytokiną, która składa się z podjednostek p19 i p40
[więcej w: wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, vitapil wizaz, niemiarowość zatokowa ]

0 thoughts on “Faza 2 Próba Guselkumab kontra Adalimumab w łuszczycy nazębnej cd 6”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparat ortodontyczny Kraków[…]

Powiązane tematy z artykułem: niemiarowość zatokowa vitapil wizaz wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe