Skip to content

Choroba auto-zapalna spowodowana przez homozygotyczną delecję locus IL1RN czesc 4

7 miesięcy ago

486 words

Hierarchiczne grupowanie przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Genesis (wersja 1.7.2) .10 Wyniki
Rycina 2. Rycina 2. Charakterystyka genetyczna i ekspresja genowa naszego pacjenta z delecją w locus IL1RN i pacjenta z wielonarządową chorobą zapalną o początku noworodkowym (NOMID). Panel A pokazuje zmienność liczby kopii genomowych w chromosomie 2q13 dla pacjenta i jego matki i ojca, wykazując homozygotyczną delecję 175 kb u pacjenta i heterozygotyczność u jego rodziców. Delecja obejmuje geny kodujące sześć członków rodziny interleukiny-1: antagonistę receptora interleukiny-1 (IL1RN) i członków rodziny interleukiny-1 5, 6, 8, 9 i 10 (IL1F5, IL1F6, IL1F8, IL1F9, i IL1F10, odpowiednio). Profile ekspresji genów komórek jednojądrzastych krwi obwodowej z kontroli, naszego pacjenta i pacjenta z NOMID pokazano na panelu B przed i po stymulacji lipopolisacharydem (LPS) przez 4 godziny. Czerwony oznacza wzrost transkrypcji, a zielony zmniejsza, a intensywność koloru wskazuje stopień zwiększenia lub zmniejszenia. Dendogram po prawej stronie mikromacierzy odzwierciedla pokrewieństwo sygnatur genów między próbkami. Panel C pokazuje poziomy białek zapalnych w niestymulowanych i stymulowanych LPS komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej z kontroli, naszego pacjenta i pacjenta z NOMID. Panel D pokazuje liczbę monocytów CD14 + w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej od pacjenta z NOMID i u naszego pacjenta przed i po stymulacji LPS przez 24 godziny. Procentowy udział monocytów CD14 + pozostających w hodowlach przedstawiono na podstawie analizy rozproszenia bocznego (SSC). Panel E pokazuje średnie poziomy interleukiny-1. w niestymulowanych i stymulowanych LPS komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej od naszego pacjenta, jego matki i ojca, pacjenta z NOMID i osobnika kontrolnego. T bary oznaczają odchylenie standardowe (niewidoczne na niektórych słupkach). TNF-. oznacza czynnik martwicy nowotworów ..
Niezwykłe cechy i nasilenie choroby u tego niemowlęcia, które urodziło się dla spokrewnionych rodziców, skłoniły nas do przeprowadzenia analizy genomewidów polimorfizmów pojedynczych nukleotydów. Znaleźliśmy delecję 175 kb na chromosomie 2q13, która obejmuje sześciu członków rodziny interleukiny-1: IL1RN, IL1F5, IL1F6, IL1F8, IL1F9 i IL1F10 (Figura 2A). Rodzice byli heterozygotyczni pod względem tej delecji i byli zdrowi (Figura 2A).
Aby odróżnić chorobę naszego pacjenta od NOMID, porównaliśmy globalne profile ekspresji genów komórek jednojądrzastych izolowanych od niego, osobnika kontrolnego i pacjenta z NOMID z powodu mutacji w NLRP3 (Phe525Leu). Ponieważ wyjściowa ekspresja genów różniła się znacznie pomiędzy tymi trzema osobnikami, znormalizowaliśmy dane do całkowitej średniej intensywności sygnału log2 dla wszystkich warunków. Hierarchiczne grupowanie przeprowadzono przy użyciu dowolnego zestawu sond, który wykazywał minimalną różnicę 16 razy pomiędzy trzema osobnikami. Stwierdziliśmy, że transkryptomy z niestymulowanych jednojądrzastych komórek od naszego pacjenta z delecją i pacjenta z NOMID były podobne, ale oba różniły się od transkryptomu osobnika kontrolnego (Figura 2B). Po stymulacji lipopolisacharydowej komórek jednojądrzastych transkryptom komórek jednojądrzastych od naszego pacjenta był bardziej podobny do kontrolnego niż pacjent z NOMID
[podobne: wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, gałki propolisowe, allegro pontony ]

0 thoughts on “Choroba auto-zapalna spowodowana przez homozygotyczną delecję locus IL1RN czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: allegro pontony gałki propolisowe wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe