Skip to content

AR-V7 i odpornosc na enzalutamid i abirateron w raku prostaty AD 9

6 miesięcy ago

395 words

Ogólne przetrwanie
Wstępną analizę przeżycia przeprowadzono przy 32% dojrzałości w kohorcie traktowanej enzalutamidem (tj. Po 32% pacjentów [10 pacjentów] zmarło) (mediana obserwacji, 8,4 miesiąca) i 16% dojrzałości w abirateronie- leczoną kohortę (tj. po 16% pacjentów [5 pacjentów] zmarło) (mediana czasu obserwacji: 9,3 miesiąca). Całkowity czas przeżycia był krótszy u mężczyzn z wykrywalnym AR-V7 na początku badania niż u osób z niewykrywalnym AR-V7 w kohorcie enzalutamidu (mediana, 5,5 miesiąca w porównaniu z nieosiągniętym, współczynnik ryzyka zgonu, 6,9, 95% CI, od 1,7 do 28,1 ; P = 0,002 w teście log-rank) (ryc. S3A w dodatkowym dodatku) i w kohorcie abirateronu (mediana, 10,6 miesiąca w porównaniu z nieosiągniętym, współczynnik ryzyka zgonu, 12,7; 95% CI, 1,3 do 125,3; P = 0,006 w teście log-rank) (ryc. S3B w dodatkowym dodatku). Ze względu na niewielką liczbę zdarzeń w każdej kohorcie modele wielowymiarowe nie z ostały skonstruowane.
Analiza połączona
Jako analizę eksploracyjną ocenialiśmy odpowiedzi PSA, przeżycie bez progresji PSA, przeżycie wolne od progresji klinicznej lub radiograficznej oraz przeżycie całkowite w łącznej populacji pacjentów wszystkich 62 uczestników. Wpływ statusu AR-V7 na te wyniki pozostał znaczący.
Konwersja z poziomu AR-V7-ujemnego na status pozytywny dla AR-V7
Spośród 42 mężczyzn z niewykrywalnym AR-V7 na początku badania, którzy mieli co najmniej jedną dostępną próbkę, 6 pacjentów (4 otrzymujących enzalutamid i 2 otrzymujących abirateron) następnie przekształcili się w status pozytywny na AR-V7 w trakcie leczenia. Wszystkich 16 pacjentów z wykrywalnym AR-V7 na początku badania, którzy mieli co najmniej jedną dostępną próbkę, pozostało pozytywnie pod względem AR-V7 podczas leczenia.
Analizy oparte na tkankach
Detekcja mRNA receptora androgenowego pełnej długości i AR-V7 w pr zerzutowej tkance raka prostaty. Wykrywanie in situ mRNA receptora androgenowego pełnej długości i AR-V7 w próbkach nowotworu gruczołu krokowego wykonano za pomocą analizy hybrydyzacji RNA in situ. Pokazane próbki tkanek nowotworowych to próbka radykalnej prostatektomii (RP) pozbawiona ekspresji AR-V7 od pacjenta (niezaangażowanego w to badanie), która nie otrzymała leczenia hormonalnego, pochodząca z autopsji próbka przerzutu wątroby od pacjenta których wykazano, że krążące komórki nowotworowe eksprymują AR-V7 (autopsja) i próbki biopsji rdzenia rdzenia od pacjenta, u którego nie wykryto AR-V7 (Biopsja 1) i pacjenta, u którego wykryto AR-V7 (Biopsja 2) w krążących komórkach nowotworowych [więcej w: wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, hedrin raz, lekarstwo na bielactwo ]

0 thoughts on “AR-V7 i odpornosc na enzalutamid i abirateron w raku prostaty AD 9”

Powiązane tematy z artykułem: hedrin raz lekarstwo na bielactwo wyszukiwarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe