Skip to content

AR-V7 i odpornosc na enzalutamid i abirateron w raku prostaty AD 3

6 miesięcy ago

431 words

Dozwolona była wcześniejsza chemioterapia, podobnie jak wcześniejsze leczenie alternatywnym środkiem skierowanym przeciwko receptorowi androgenowemu (tj. Wcześniejsze stosowanie abirateronu u pacjentów leczonych enzalutamidem i na odwrót). Wszyscy zapisani pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Projekt badania i oceny
Było to prospektywne badanie oceniające zdolność wyjściowego (wstępnego leczenia) statusu AR-V7 (pozytywny lub negatywny) w krążących komórkach nowotworowych do przewidywania odpowiedzi lub oporności na środki skierowane na receptor androgenowy. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego na Johns Hopkins University. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i integralność danych oraz wierność badania do protokołu klinicznego (dostępne w pełnym tekście niniejszego artykułu). Próbki krwi obwodowej do analizy krążących komórek nowotworowych uzyskano od odpowiednich pacjentów w tr zech wcześniej wyznaczonych punktach czasowych: linię podstawową, czas odpowiedzi klinicznej lub biochemicznej (jeśli wystąpiła odpowiedź) oraz czas postępu klinicznego lub radiograficznego. Ponadto pacjenci byli zachęcani do poddania się biopsjom rdzeniowo-igłowym przerzutów nowotworowych na początku i w czasie progresji. Enzalutamid podawano w dawce 160 mg na dobę; abirateron podawano w dawce 1000 mg na dobę, przy czym prednizon podawano w dawce 5 mg dwa razy na dobę.
Czas prospektywnej oceny został zdefiniowany prospektywnie: pomiary PSA uzyskiwano co 1-2 miesiące, a tomografię komputerową klatki piersiowej, brzucha, miednicy i technetu-99m wykonywano co 2 do 4 miesięcy. Terapię enzalutamidem lub abirateronem kontynuowano aż do progresji PSA, progresji klinicznej lub radiologicznej lub pojawienia się toksycznych efektów niezwiązanych z lekiem.
Wszyscy badacze kliniczni nie byli świadomi statusu uczestników AR-V7. Wszyscy badacze laborator yjni nie byli świadomi danych klinicznych podczas określania statusu AR-V7. Statystycy badania jako pierwsi opublikowali dane, po włączeniu co najmniej 30 pacjentów na kohortę.
Analiza krążących komórek nowotworowych i tkanki nowotworowej
Opisy metod stosowanych do wychwytywania krążących komórek nowotworowych i analizy informacyjnego RNA (mRNA) dla pełnej długości receptora androgenu i AR-V7 znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Do wykrywania mRNA zastosowano ilościowe testy odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR).
Analizę AR-V7 w przerzutowej tkance nowotworowej opisano również w Dodatku Uzupełniającym. Zastosowano testy hybrydyzacji RNA in situ.
Wyniki kliniczne
Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów z odpowiedzią PSA (? 50% spadek poziomu PSA w stosunku do wartości wyjściowej, utrzymywany przez ?4 tygodnie) w dowolnym momencie po rozpoczęciu leczeni a; punkt końcowy oceniano osobno dla pacjentów leczonych enzalutamidem i pacjentów leczonych abirateronem [więcej w: body allegro, helason, zbiornik goczałkowicki plaża ]

0 thoughts on “AR-V7 i odpornosc na enzalutamid i abirateron w raku prostaty AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: body allegro helason zbiornik goczałkowicki plaża